PERGI DAN MENGHASILKAN BUAH

PERGI DAN MENGHASILKAN BUAH 

Bacaan Setahun: 
Yes. 31-32 , Luk. 11 

“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.” (Yohanes 15:16)

Yang dituntut dari hidup kita sebagai murid-murid Kristus adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Sebab dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak dan dengan demikian kita adalah murid-murid Kristus (Yohanes 15:8). Dan dari buah yang kita hasilkanlah orang dapat mengenal siapa Kristus. Buah-buah apa saja yang harus kita hasilkan sebagai murid-murid Kristus?

Pertama, Buah Pertobatan. Matius 3:8; “Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.” Seseorang yang sudah bertobat dan lahir baru dibuktikan dengan buah-buah yang dihasilkan sesuai dengan pertobatannya. Pertobatan yang sejati akan diikuti dengan buah kebenaran. Pertobatan harus nyata dalam kehidupan seseorang yang telah berbalik dari dosa dan menjalani kehidupan yang saleh dan kudus di dalam Kristus.

Kedua, Buah Roh. Galatia 5:22-23; “Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.” Buah Roh adalah gaya hidup murid-murid Kristus yang hidupnya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita senantiasa menuntun dan mempengaruhi sehingga hidup kita senantiasa berkemenangan atas dosa.

Ketiga, Buah Jiwa-jiwa. Matius 28:19-20; “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” Perintah pergi dan menghasilkan buah berarti bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi tetapi Tuhan mau buah kita dinikmati oleh banyak orang. Perintah pergi di dalam amanat Agung Tuhan Yesus juga menuntut kita untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan mengajarkan segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Kristus. Pada hari raya Pentakosta melalui kesaksian murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.

Jadi agar hidup kita menghasilkan buah, pertobatan kita harus nyata dan tidak lagi hidup dalam dosa, hidup kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus sehingga menghasilkan buah Roh serta menjadi teladan untuk menghasilkan buah jiwa-jiwa sebab buah-buah pertobatan dan perubahan hidup kita lebih power full dari khotbah atau kata-kata kita. Amin (RSN)

Questions:
1. Buah-buah apa saja yang harus dihasilkan dari hidup kita?
2. Bagaimana agar hidup kita menghasilkan buah?

Values:
Seseorang yang sudah bertobat dan lahir baru dibuktikan dengan buah buah yang dikasilkan dari pertobatannya, buah Roh dari hidupnya dan buah jiwa-jiwa dari teladannya.

Kingdom’s Quotes:
Yang dituntut dari hidup kita sebagai murid-murid Kristus adalah kehidupan yang menghasilkan buah.